Kvalitet och Miljö

Kvalitetssäkringsrutiner i företaget:
Siggbo Åkeri AB har som målsättning att uppfylla våra kunders krav på utförda transporter och leva upp till deras förväntningar så fullständigt som möjligt. Vi vill bevara vårt goda anseende som en seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör av renhållningstjänster.

Vi ställer följande krav på alla våra tjänster: 

 • Alla inom företaget arbetar mot ett gemensamt mål.
 • Nöjda kunder.
 • Vänligt mottagande av kundbeställningar och hjälpa till med kunders frågor angående renhållning med mera.
 • Snabb service, kunden ska få hjälp så snabbt som möjligt.

Ordning och reda:

 • Vi sköter våra transportuppdrag enligt gällande bestämmelser och givna instruktioner.
 • Kontoret ska snabbt kunna svara på kundfrågor angående uppdrag.
 • Vi underhåller vår fordonspark så att den alltid är i gott skick.

Sunt förnuft:

 • Alla inom företaget ska ta hänsyn till våra kunders önskemål.

Ständiga förbättringar gällande:

 • Fordon och utrustning
 • Arbetsmiljö
 • Uppdragsrutiner

Miljöpolicy för Siggbo Åkeri AB:
Vår strategi är att prioritera de åtgärder och investeringar som styr mot våra miljö- och kvalitetsmål, och som är ekonomiskt motiverade genom att de ger avkastning på lång eller kort sikt.

Vi skall:

 • Verka för att hela vår verksamhet genomsyras av miljöhänsyn.
 • I vårt uppdrag, med tillhörande administration, använda bästa möjliga teknik och leverantörer som ger minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Arbeta med kontinuerliga förbättringar av våra miljömål.
 • Hushålla med råvaror och energi samt undvika spill och föroreningar.
 • Som minimikrav efterleva lagar och förordningar och tillmötesgå de krav som våra kunder ställer på vår verksamhet.
 • Kontinuerligt utbilda och informera våra medarbetare om miljöarbete samt se till att medarbetarna i sina dagliga beslut är ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.
 • Öppet redovisa våra miljöfakta.